کربلا کاش خونم کنار خونه ی شاه کرم بود  

 

                                                    پرچم سرخ یا حسین بالا سرم بود