مدرک فارغ التحصیلی هواپیمای F-5


مدرک فارغ التحصیلی هواپیمای F-5 از آمریکا


حکم ترفیع درجه به سرتیپی


حکم افتخاری نشان جانبازی


حکم افتخاری نشان فتح