این جمعه هم آمد ورفت عمر می گذرد  لحظه ای فکر کنید....

دراین تاریخ در سال قبل ماه قبل هفته ی قبل ....قبل

چه کسا نی در بین ما بوده اند و الآن نیستند وا قعا عمر چه قدر زود می گزرد 

ولی سال ها قرن ها ماه ها هفته هاو....

گذشته است و یار نیا مده است  اه کی می شود که منجی عا لم بشریت

از پشت پرده به پیش روی چشم ما بیاید

اما لحظه ای به اط راف خود نگاه کنید چه کسانی در اط راف شما هستند

پدر مادر  برادر......

اما لحظه ای فکر کنید که امام عصر پشت سر شما ایستاده است و به شما نگاه می کند

ظاهر تان آنقدر خوب است که در روز آخرت شرمنده ی او نشوید...

دفعه بعد که قاصدکی را دیدید آن را بر دارید و حرف دلتان را در گوش او بگویید تاپیام رسان شما به حضرت مهدی(عج) باشد