آیا پدر ومادر های این جوانان دوست نداشتند که فرزندانشان امروز در کنارشان باشند؟

شهدا واقعاً شرمنده ایم