بهش خبر دادند پانزده نفر از بچه های کمین ،ساعت هاست که آب ندارن 

حاج حسین به یکی از بچه ها گفت:((اسلحتو بردار و دنبال من بیا))

حاجی دست راستش قطع شده بود ؛

بادست چپ،بیست لیتری رو کشید روی دوشش وحرکت کرد.

وآب رو به بچه های کمین رسوند