ما کجا شهدا کجا

 

ما واقعا بعد از شهدا به کدام سمت گام برداشته ایم؟؟؟