یکی از بچه های تفحص می گفت :((تو فتنه سال 88 اون روزی که توی تهران عکس امام(ره) رو پاره کردن ما در حال تفحص بودیم

دقیقا همون روز ما دوتا شهید پیدا کردیم که روی سینشون عکس امام(ره) بود و جالب تر از همه اینه که عکس ها از 

خود اجساد تمیز تر بودند و انگار اون دواتا شهید  چند روز پیش این عکس هارو به سینه خودشون زده بودند